Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Formy wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną

   Osoby niepełnosprawne intelektualnie potrzebują pomocy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Z uwagi na ich szczególną sytuację na rynku pracy mogą korzystać z różnorodnych systemów wsparcia tych, które kreują warunki mające skłaniać pracodawców do tworzenia miejsc pracy jak i tych, które zwiększają mobilność i przygotowanie samych przyszłych pracowników. Tego typu działania mają pomóc młodym ludziom włączyć się w nurt normalnego społecznego funkcjonowania.

Warsztaty terapii zajęciowej
   W hierarchii form mających za zadanie pomóc osobom niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie warsztaty są pierwszym etapem na drodze do pracy. Powołują je między innymi organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje, korzystając z finansowego wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty umożliwiają osobom niepełnosprawnym rehabilitację zawodową w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Bazują w tym zakresie na indywidualnych programach przygotowania do pracy. Programy te określają formy i metody rehabilitacji oraz jej planowane efekty. Zwracają uwagę na współpracę z rodziną uznając ją za oparcie dla poszukującego pracy młodego człowieka, którego sytuacja jest niewątpliwie znacznie trudniejsza niż jego zdrowego rówieśnika. Uczestnicy warsztatów biorą udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych w ramach pracowni np.: ceramicznej, kulinarnej, plastycznej czy fotograficznej. Działania w pracowniach są wspomagane przez szeroko pojętą rehabilitację ruchową, terapię muzyczną i psychologiczną. Zapewnia to uczestnikom szansę sprawdzenia się w różnych życiowych sytuacjach i rozwijania codziennej, osobistej zaradności. Założeniem warsztatów jest zdobywanie i pogłębianie wszelkich sprawności i umiejętności związanych z podejmowaniem pracy.

Centra integracji społecznej
   Centra integracji społecznej funkcjonują w ramach zatrudniania socjalnego i mogą być tworzone zarówno przez administrację samorządową jak i organizacje pozarządowe. Centra prowadzą zajęcia ułatwiające potencjalnym pracownikom nabywanie umiejętności zawodowych, uczą zaspokajania potrzeb, zwłaszcza przez ukazywanie możliwości osiągania z pracy wymiernych dochodów. W czasie zajęć, osoby niepełnosprawne kształcą te umiejętności, które pozwalające im na podejmowanie ról społecznych, przede wszystkim zawodowych. Uczą się także, co niezwykle ważne w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, gospodarowania posiadanymi środkami. Dzięki działalności centrów nastawionych na przełamywanie barier społecznego wykluczenia, korzystający z nich ludzie mogą próbować przeciwstawiać się ograniczaniu im uczestnictwa w życiu zawodowym.

Kluby integracji społecznej
   Działają w zakresie zatrudniania socjalnego i prowadzą działania o charakterze terapeutycznym i zatrudnieniowym. Realizują programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc osobom najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne w znalezieniu pracy. Może to być praca na czas określony lub na czas wykonywania jej w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Kluby prowadzą poradnictwo prawne, wspierają załatwianie spraw bytowych, w tym również mieszkaniowych.

Zakłady pracy chronionej ZPCh
   Zakłady są przedsiębiorstwem i działają w celu osiągania zysków. Jednak zgodnie z ustawodawstwem coraz bardziej dostosowywanym do wymogów Unii Europejskiej powinny być jedynie etapem przejściowym do zatrudnienia w firmach na otwartym rynku pracy. Zakład pracy chronionej zatrudnia nie mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Zakład musi być odpowiednio przystosowany obejmując prawidłowo przygotowane stanowiska pracy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz ciągi komunikacyjne. Wszystkie bowiem użytkowane przez zakład pomieszczenia muszą uwzględniać specyfikę pracy osób niepełnosprawnych stanowiąc element strategii prowadzonej przez tego typu instytucje. System zatrudniania chronionego funkcjonuje poza konkurencyjnym rynkiem pracy, a jego dotychczasowa uprzywilejowana rola coraz bardziej się kurczy. Zgodnie bowiem z zasadami antydyskryminacyjnymi, osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pracę powinna być traktowana tak samo jak jej zdrowy kolega. Toteż zakłady pracy chronionej stają się uzupełnieniem form wspierania pracowników przed rozpoczęciem przez nich integracji społecznej w tym również zawodowej.

Zakłady aktywności zawodowej ZAZ
   Zakłady aktywności zawodowej to jednostki tworzone przez administrację samorządową lub organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

   Zakłady muszą spełniać warunki dotyczące opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Ich celem podstawowym jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a poprzez rehabilitację zawodową i społeczną przygotowanie ich, w miarę indywidualnych możliwości, do aktywnego życia zawodowego. Zakłady muszą spełniać szereg kryteriów niewątpliwie ułatwiających osobom niepełnosprawnym dalszą aktywizację zawodową.

Mają obowiązek:

Podobnie jednak jak Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej powinny stanowić jedynie etap prowadzący do zatrudniania ludzi niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Zarówno Zakłady aktywności zawodowej jak i Zakłady Pracy Chronionej nie sprzyjają bowiem integracji społecznej, a wręcz przeciwnie - znacznie ją ograniczają. Warto więc zdawać sobie sprawę z zamysłów zgodnie z którymi takie przedsiębiorstwa są powoływane. Mają one stanowić przejście między udziałem w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej, podjęciem pracy w zakładzie pracy chronionej, a następnie - i do tego mamy dążyć - zatrudnieniem na otwartym rynku pracy.

Spółdzielnie socjalne
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651)
   Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, działających w ramach zatrudnienia socjalnego i tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności.
   Spółdzielnie mają zwiększać szanse między innymi osób niepełnosprawnych na zatrudnienie, uzyskiwanie dochodu i tym samym poprawę ich sytuacji materialnej i życiowej. Istotne są wprowadzone przez ustawę uprawnienia spółdzielni odnoszące się np. do:

Podkreślając niewątpliwe zasługi form wspomagania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy zawsze pamiętać o nadrzędnym celu jakim jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

   Wszystkie te formy mają za zadanie wspierać, pomagać i przygotowywać do podjęcia prac jak najbardziej samodzielnej. Nikt nie wyklucza tu oczywiście form ułatwiających zatrudnienie i wykonywanie pracy, ale w myśl zasad zapobiegających dyskryminacji -nie wolno odmówić zatrudnienia pracownikowi z powodu jego niepełnosprawności jeśli spełnia wszystkie wymagania przy ubieganiu się o konkretne stanowisko pracy.

Żródło:
http://www.fundacjawip.pl/project.aspx?ProjectID=16&MenuLeftID=84&ObjectID=254

Marcin Gumieniak - pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856837, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON