Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Co każde pismo procesowe zawierać powinno?

   Stan na dzień 09 sierpnia 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
- M. Jędrzejewska, T. Ereciński, J. Gudowski "Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze", Wydawnictwo Prawnicze LexisNxis, Wydanie V, Warszawa 2004.

   Ramy prawne toczących się postępowań sądowych wyznaczane są obowiązującymi przepisami prawnymi procesowymi - Kodeksem postępowania karnego, Kodeksem postępowania cywilnego. Nie ma tutaj miejsca na dowolność. Ta reguła obowiązuje także przy wnoszeniu pism procesowych do sądu.
   Aby więc uniknąć sytuacji odrzucenia pisma lub konieczności jego uzupełniania warto wiedzieć, co musi zawierać każde pismo procesowe w postępowaniu cywilnym.
   Art. 126 KPC określa ogólne warunki, którym musi odpowiadać każde pismo procesowe. Pismo musi zawierać:

   W przypadku, gdy składamy pierwsze pismo w sprawie, powinno ono zawierać dokładne oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu.
   Jeżeli zaś składamy do sądu kolejne pismo w sprawie wpisanej już do repertorium, musi ono zawierać oznaczenie sygnatury akt (art. 126 § 2 KPC). Pozwala to z jednej strony na przyporządkowania pisma do właściwej sprawy, z drugiej zaś na ograniczenie danych dotyczących podmiotów postępowania.
   Jeżeli działamy przez pełnomocnika, konieczne jest złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, przy czym pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie.
   Art. 126 (1) KPC nakłada obowiązek podania wartości przedmiotu sporu albo wartości przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek ten występuje wówczas, gdy od określenia tej wysokości zależy określenie właściwości rzeczowej sądu, wysokości opłat oraz dopuszczalność wniesienia środka zaskarżenia.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095871, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON