Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Propozycja zmian w Kodeksie pracy - prawne uregulowanie telepracy.

   Stan na dzień 10 maja 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 marca 2007 r.) -www.mps.gov.pl

   Dla wielu spośród osób niepełnosprawnych bardzo ważne jest miejsce wykonywania pracy zarobkowej. Problemy z poruszaniem się (w przypadku osób z dysfunkcją ruchu), groźba ataku epilepsji czy zwykły stres występujący w miejscu pracy stają się problemem nie do pokonania, powodującym rezygnację z pracy a co za tym idzie bierność zawodową.
   Na przeciw oczekiwaniom tej grupy osób wychodzi rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy poprzez wprowadzenie do niego przepisów określających wykonywanie telepracy.
   Projektowany art. 67.5 § 1 wprowadza pojęcie telepracy jako pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik wykonujący pracę w takich warunkach miałby przekazywać wyniki swojej pracy w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   Jak każdy stosunek pracy również wykonywanie pracy w formie telepracy powinien polegać na odpłatnym i osobistym wykonywaniu pracy określonego rodzaju pod kierunkiem pracodawcy i na jego rzecz.
   Wprowadzenie telepracy u pracodawcy wymagać będzie udziału związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników. Pracodawca i organizacja (bądź organizacje) związkowa muszą zawrzeć porozumienie określające warunki korzystania z telepracy w ramach stosunku pracy.
Ustawa określa również termin zawarcia porozumienia - powinno być ono zawarte w ciągu 30 dni od przedstawienia związkowi (związkom) zawodowemu propozycji porozumienia. W przypadku, gdyby w ciągu tych 30 dni nie doszło do zawarcia porozumienia, warunki wykonywania telepracy powinny zostać określone w regulaminie.
   O wykonywaniu pracy w formie telepracy można zdecydować już na etapie zawarcia umowy o pracę, bądź też dopiero w trakcie zatrudnienia. W przypadku przejścia na telepracę w trakcie trwania zatrudnienia z inicjatywą może wyjść zarówno pracownik jak i pracodawca. Zmiana zaś formy wykonywania pracy wymagałaby zawarcia porozumienia stron.
Twórcy projektu Ustawy kładą duży nacisk na dobrowolność wykonywania pracy w formie telepracy.
Tak jak możliwe jest przejście ze "zwykłego" zatrudnienia na telepracę projekt dopuszcza również zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy.
   W przypadku, gdy do wykonywania telepracy dochodzi w trakcie trwania zatrudnienia zarówno pracownik jak i pracodawca mogą wystąpić do drugiej strony stosunku pracy z wnioskiem o zaprzestanie świadczenia pracy w formie telepracy i przywrócenia poprzednich warunków jej wykonywania, przy czym wiążącym byłby dla stron wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia pracy w takiej formie.
Złożenie przez pracownika wniosku po upływie 3 miesięcy nie wiązałoby pracodawcy. Po upływie 3 miesięcy pracodawca mógłby w drodze wypowiedzenia zmieniającego przywrócić poprzednie warunki zatrudnienia.
   W przypadku, gdy już na etapie zawierania umowy o pracę strony ustalają wykonywanie pracy w formie telepracy, umowa o pracę, oprócz postanowień określonych w art. 29 KP powinna zawierać dodatkowe informacje określające przede wszystkim jednostkę organizacyjną pracodawcy, w strukturze której znajduje się stanowisko pracy telepracownika oraz wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do dokonywania kontroli w miejscu świadczenia przez pracownika pracy.
Projekt ustawy wprowadza również dodatkowe obowiązki, zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, właściwe tylko dla tej formy świadczenia pracy.
   Pracodawca ma obowiązek dostarczenia telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, spełniającego wymagania bhp oraz jego ubezpieczenia. To do pracodawcy należy pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu oraz zapewnianie telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.
   Na pracowniku zaś, oprócz obowiązków odnoszących się do ogółu pracowników, ciążą dodatkowe obowiązki wynikające ze specyfiki telepracy jak obowiązek przekazania pracodawcy informacji niezbędnych do porozumiewania się z nim za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość oraz obowiązek potwierdzania na piśmie zapoznania się z przekazanymi mu zasadami ochrony danych. Zasady te określane są przez pracodawcę.
   Projekt stwarza również możliwość zawarcia odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w której będą oni mogli określić nie tylko inny zakres obowiązków, ale również inne ważne dla nich kwestie związane z wykonywaniem przez pracownika pracy w formie telepracy.
W tym momencie pozostaje tylko czekać aż proces legislacyjny dobiegnie końca i proponowane zmiany wejdą w życia.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305465, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON