Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wyjaśnienie pojęć dotyczących korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o niektóre obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie oraz o dofinansowaniu ze środków PFRON

   Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami), niżej wymienione określenia oznaczają:

 1. podstawową opieką zdrowotną, są świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
 2. potrzebami zdrowotnymi, jest liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców;
 3. ambulatoryjna opieka zdrowotna, to udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych;
 4. świadczeniem zdrowotnym są, działania profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania;
 5. świadczenia specjalistyczne, to świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinie ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Ponadto:

 1. świadczeniobiorcy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie;
 2. świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z wyżej cytowanej ustawy;
 3. świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala i wyboru lekarza dentysty, na zasadach określonych ustawą;
 4. świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania;
 5. leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 6. zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w wyżej cytowanej ustawie;
 7. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem świadczeń: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego;
 8. świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 9. w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

   Osoba niepełnosprawna wiedzieć powinna, że:

 1. dofinansowanie ze środków PFRON między innymi: do turnusów rehabilitacyjnych, organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, kosztów szkolenia- regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2002r. Nr 96, poz. 861, ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2003r. Nr 100, poz. 930);
 2. szczegółowy wykaz wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi przysługujących świadczeniobiorcy, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie, a także szczegółowy wykaz środków pomocniczych ? określa załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 276 poz. 2739, ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 396);
 3. limit cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych- określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U z 2004r. Nr 275, poz. 2732, ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 397-załącznik nr 1, 2 i 3).

   Na stronie www.sejm.gov.pl znajdziecie Państwo Internetowy System Informacji Prawnej, dzięki któremu będziecie mieli Państwo wgląd do powyższych aktów prawnych.

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19309813, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON