Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Przesłanki prawne nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy.

   Stan prawny na dzień 26 kwietnia 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2004, Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
- K. Antonow, M. Bartnicki "Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz", Zakamycze 2004.

   Renta z tytułu niezdolności do pracy jest to świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego, które przysługuje osobie uprawnionej dożywotnio lub okresowo.
   Art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szczegółowo określa warunki konieczne do powstania prawa do tego świadczenia. Są to:
a) niezdolność do pracy,
b) wymagany okres składkowy i nieskładkowy
Wymagane okresy składkowe i nieskładkowe określa art. 58 ust. 1.
   Okres składkowy i nieskładkowy uzależniony jest on od czasu, w którym powstała niezdolność do pracy.
   Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego jest spełniony, jeśli ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy:

- 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20 a 22 rokiem życia,
- 3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22 a 25 rokiem życia,
- 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25 a 30 rokiem życia,
- 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, przy czym 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę albo przed dniem powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 1 i 2).

c) niezdolność do pracy powstała w ściśle określonym przepisami prawa okresie.

   Do nabycia uprawnień rentowych konieczne jest, aby niezdolność do pracy powstała w okresach wskazanych w art. 57 ust. 1 pkt 3, lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Te 18 miesięcy stanowi tzw. okres przedłużonej ochrony ubezpieczeniowej.
   Aby nabyć prawo do tego świadczenia, warunki te muszą być spełnione łącznie.
   Wymogu dotyczącego powstania okresów zatrudnienia określonego w art. 57 ust. 1 pkt 3 Ustawy nie stosuje się do osoby ubezpieczonej, która udowodniła okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji (art. 57 ust. 2 Ustawy).
   Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem ściśle związanym z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu, a ściślej - ubezpieczeniu rentowemu.
   Odróżnia ją to od świadczeń z pomocy społecznej, które pozostają bez związku z tytułem ubezpieczenia rentowego.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305320, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON