1 procent
zobacz >>>

Przerwa na karmienie dziecka

Stan prawny na dzień 20 marca 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M.T.Romer "Prawo pracy. Komentarz", Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie II.
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński "Kodeks pracy. Komentarz", Wydanie 8, LexisNexis, Warszawa 2007.

   Art. 187 Kodeksu pracy statuuje prawo pracownicy - matki do przerw w czasie pracy na karmienie dziecka.
§ 1 stanowi, że "Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie."

   Nie istnieją szczególne wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnić fakt karmienia dziecka. Wystarczające jest oświadczenie pracownicy.

   Przerwy na karmienie dziecka udzielane są na wniosek pracownicy, w którym oświadcza ona, że karmi dziecko piersią. Na żądanie pracodawcy pracownica powinna ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie takie może być wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad kobietą albo dzieckiem, przepisy nie określają żadnego szczególnego trybu pozyskiwania takiego zaświadczenia.

   Prawo do przerwy na karmienie pracownica zachowuje dopóty, dopóki karmi dziecko piersią. Obowiązujące przepisy nie ograniczają okresu, przez który przysługuje przerwa na karmienie.

   Przerwy na karmienie uzależnione są od rozmiaru zatrudnienia oraz od liczby dzieci, które pracownica karmi.

   § 2 art. 187 KP stanowi, że: "Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie."

   Z takiego brzmienia w/w przepisu wynika, że aby mieć prawo do takiej przerwy, pracownica musi być zatrudniona w wymiarze co najmniej 4 godzin na dobę.

   Jeśli jej czas pracy nie przekracza 6 godzin -wówczas przysługuje jej tylko jedna przerwa w wymiarze 30 minut (jeśli karmi 1 dziecko), bądź 45 minut (jeśli karmi więcej niż jedno dziecko).

   Pracownica, która jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy, który przekracza 6 godzin - na prawo do dwóch przerw odpowiednio 30 lub 45 minutowych (w zależności od tego, ile dzieci karmi). Przerwy te wliczane są do czasu pracy, a za czas ich trwania pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia (obliczanego tak, jak wynagrodzenie urlopowe).

   Nie ma przeszkód prawnych do tego, aby nie tylko udzielić pracownicy łącznie obu przysługujących jej w ciągu godzin pracy przerw na karmienie, ale także, by po uwzględnieniu łącznego czasu tych przerw, pracownica kończyła odpowiednio wcześniej pracę.

Katarzyna Ostalecka - prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621414, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON