Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym.

   W obecnej sytuacji postępującej globalizacji, narastającej konkurencyjności oraz przemian demograficznych wysuwa się problem właściwego kształtowania relacji między pracą a życiem prywatnym pracownika. Sytuacja społeczno - gospodarcza oraz sytuacja na rynku pracy (łatwość wymiany pracowników) sprzyjają naruszaniu przez pracodawcę granicy czasu pracy. Niewłaściwe relacje w tym zakresie odbijają się negatywnie zarówno na wynikach działalności firm, jak i jakości życia zawodowego oraz prywatnego pracowników. Negatywne konsekwencje możemy rozpatrywać zarówno w skali makro - dotyczące całego społeczeństwa i państwa, jak i dla samego przedsiębiorstwa oraz pracowników.
   Dla społeczeństwa wyłaniają się następujące problemy: skutki demograficzne - wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, opóźnianie zakładania rodziny, malejąca liczba urodzeń, odraczanie narodzin pierwszego dziecka, rosnąca liczba rozwodów i rodzin niepełnych. Kolejnym problemem jest pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa - rosnąca zapadalność na choroby serca, raka, neurologiczne i inne.    Ponadto można zauważyć rosnące nierówności społeczne. Nadmierne obciążenie pracą powoduje w rodzinach niedostateczną opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, co w konsekwencji sprzyja rosnącej sferze patologii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży pozbawionych należytej uwagi ze strony rodziców.
   Brak zachowania równowagi między pracą zawodową a życiem pozazawodowym niesie również szereg negatywnych konsekwencji dla firm. Stres związany z przeciążeniem pracą powoduje pogarszanie stanu zdrowia pracowników, co prowadzi do absencji oraz wzrostu kosztów zastępstw. Następuje wzrost płynności personelu a co za tym idzie utrata inwestycji w kapitał ludzki. Wśród pracowników występuje mniejsze zaangażowanie w pracę, mniejsza koncentracja w pracy, gorsza jakość pracy i mniejsza produktywność, mniejsza kreatywność i innowacyjność oraz gorsze relacje z klientami, częstsza ich utrata.
   Dla samych pracowników zachwianie proporcji między życiem prywatnym a zawodowym niesie stres, długotrwałe zmęczenie oraz wyczerpanie organizmu w efekcie pogarsza się ich stan zdrowia. Dochodzi do konfliktów w rodzinie, czasem rozwodów. Pogarsza się jakość opieki nad dziećmi.    Osoba odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa zarówno rodzinnego jak i w pracy. Ponadto pojawiają się i pogłębiają uzależnienia.
   Zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym powinno stać się priorytetem zarówno dla pracownika jak i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, ponieważ przynosi wymierne korzyści dla firmy oraz stanowi ważny instrument poprawy jakości pracy i życia.    Przede wszystkim redukuje stres pracowników, a co za tym idzie poprawia się stan ich zdrowia. Rośnie zaangażowanie pracowników, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów i efektów ekonomicznych firmy, jej rozwoju. Wzrasta lojalności pracowników, która przenosi się na lojalność klientów i ich zadowolenie. Pracodawca, który szanuje czas pracy skuteczniej przyciąga dobrych pracowników do firmy, stabilizuje się zatrudnienie, szczególnie wartościowych pracowników, zapobieganie "podkupieniu" ich przez konkurencję. Podnosi się produktywność poprzez dopasowanie charakteru i trybu pracy do potrzeb pracowników. Czas pracy wykorzystuje się w sposób racjonalny, poprawia się punktualność pracowników i terminowość realizacji zadań. Spada absencja i płynności kadr. Następuję rozwój kompetencji pracowników, ułatwienie podnoszenia kwalifikacji. Pracownik czuje komfort uwalniający go od troski o zabezpieczenie bieżące i przyszłe jego rodziny, a umożliwiające mu koncentrację na pracy, większą kreatywność i pomysłowość. Firma buduje wizerunek jako przyjaznej pracownikowi i jego rodzinie.
   Dla samego pracownika również wynika szereg korzyści z uregulowanego czasu pracy. Pracownik odczuwa większą autonomię i wzrost możliwości samorealizacji, ma możliwość racjonalnego wykorzystania czasu zarówno w pracy jak i poza nią, ma możliwość podnoszenia kwalifikacji.    Poprawia się stan jego zdrowia, może w większym stopniu realizować obowiązki opiekuńcze i wychowawcze.
   Zachowanie równowagi między pracą a życiem stanowi warunek ochrony i rozwoju kapitału ludzkiego w firmie. Niewłaściwe relacje w tym zakresie odbijają się negatywnie zarówno na wynikach działalności firm, jak i jakości życia zawodowego oraz prywatnego pracowników. Dbanie o tę równowagę powinno stać się istotnym elementem budowania kultury organizacyjnej, opartej na wzajemnym poszanowaniu i lojalności. Podstawą efektywnego działania jest integracja celów firmy i pracowników, a zatem w interesie pracodawcy leży taka organizacja i zarządzanie, które ową integrację ułatwiają.

Źródło:
Materiały z konferencji "Programy Praca - Życie a efektywność firm"zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005 r.

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831225, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON