Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Jak przygotować wolontariusza do pracy?

   Po pomoc ochotników coraz częściej sięgają różne organizacje pozarządowe i placówki publiczne. W stereotypowym myśleniu o obszarach pracy ochotników wymieniane były: domy, hospicja, szpitale. Ogromna liczba wolontariuszy powoduje, że nieustannie poszerzają się obszary życia społecznego, do których zgłaszają się nowi ochotnicy.
   Wolontariusze mogą pracować w organizacjach pozarządowych, organach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych, które podlegają tym organom. Wolontariusze współpracują z placówkami kultury, organizacjami ekologicznymi, sportowymi, ale są widoczni również w szpitalach czy szkołach. Wiele osób służy na rzecz bezdomnych, niepełnosprawnych, biednych dzieci oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   Wolontariusze nie mogą świadczyć pomocy osobom indywidualnym, gdyż pomoc taka powinna być organizowana z udziałem placówki, organizacji pozarządowej. Jest to bardzo ważne ze względu na obowiązki, jakie należy wypełnić względem wolontariusza a więc ubezpieczenie, zawarcie porozumienia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Instytucjami, które w tym pośredniczą są ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc na rzecz wybranych grup. Warto jest zauważyć, że instytucje publiczne otwarły się na współpracę z wolontariuszami i coraz częściej sięgają po ich pomoc.
   Przepisy ustawy nie określają w sposób jasny wykształcenia, statusu majątkowego potencjalnych wolontariuszy. Wolontariuszem może zostać każdy, ale oczywiście nie wszędzie. Przepisy wskazują na to, że wolontariusze powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania danych świadczeń oraz spełniać inne wymagania, jakie obowiązują w danym miejscu i na stanowisku. Mogą to być np. odpowiednie badania lekarskie, ukończone kursy a nawet wiek. Kwalifikacje wolontariusza określa osoba, która kieruje placówką np. wolontariusz, który będzie prowadził zajęcia sportowe w domu dziecka powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pedagogicznych. Kierunek studiów nie zawsze jednak staje się decydujący w rozpoczęciu przez wolontariusza pracy w danej placówce. Jeśli wolontariusz chce prowadzić koło modelarskie liczyć się będą nie dyplomy o ukończeniu studiów, ale sklejone do tej pory przez daną osobę modele samolotów oraz dobry kontakt z dziećmi.
   Zdarzyć się może jednak tak, że placówka, która pragnie zatrudnić wolontariuszy kieruje się swoimi wewnętrznymi wymogami, którym wolontariusze muszą się poddać. Zdarza się, że warunki zaangażowania wolontariuszy określają specyficzne przepisy, które obowiązują w określonych placówkach. Takie warunki obowiązują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
   Wolontariusz powinien być poinformowany o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania świadczeń. Każdy wolontariusz powinien być poinformowany o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.
   W zależności od działalności, jaką pełni dana placówka, wolontariuszowi należy także zapewnić środki ochrony indywidualnej. Rodzaj tych środków będzie zróżnicowany. Najczęściej są to: środki czystości, obuwie ochronne i rękawice, nakrycie głowy, fartuch ochronny.
   Ustawa o wolontariacie określa, że wolontariusz ma możliwość otrzymania zwrotu kosztów, jakie poniósł na rzecz wykonywanych świadczeń. Ustawa daje taką możliwość, jednak nie obliguje do tego. Do najczęściej spotykanych kosztów, jakie zwraca się wolontariuszowi należą: przejazdy środkami komunikacji miejskiej, służbowe rozmowy telefoniczne z prywatnego telefonu (w oparciu o biling).
   Korzystający ze świadczeń wolontariusza powinni pamiętać, by zawrzeć z wolontariuszem porozumienie o współpracy. Kiedy okres współpracy z placówką jest dłuższy niż 30 dni, porozumienie takie powinno być sformułowane i zawarte na piśmie. Jeśli okres współpracy jest krótszy niż 30 dni i dotyczy np. organizacji festynu, porozumienie takie może mieć formę ustną. W porozumieniu znaleźć się powinny następne elementy:


Źródło: Na prawo patrz. Poradnik, pod red. D. Pietrowskiego, Warszawa 2006


Magdalena Mazur - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831196, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON